Politica de confidenţialitate. Prelucrarea datelor personale.

CLINICA EQUILIBRIUM, prin natura activității pe care o desfășoară, prelucrează cu bună credință și în conformitate
cu prevederile legale date personale ale pacienților, actuali sau potențiali, ale reprezentanților lor legali, convenționali
sau ale aparținătorilor, în cadrul operațiunilor sale de furnizare a serviciilor medicale, precum și ale angajaților săi sau
candidaților în cadrul proceselor de recrutare.
CLINICA EQUILIBRIUM ia în permanență măsuri tehnice și organizatorice în vederea protejării datelor cu caracter
personal încredințate, pe care le va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate.

Datele de contact ale operatorului CLINICA EQUILIBRIUM 

Clinica Equilibrium, str Potcoavei nr. 2, IAȘI, ROMÂNIA, tel +……….., fax +………..
email contact@clinicaequilibrium.ro

Scopurile prelucrării  datelor personale

CLINICA EQUILIBRIUM colectează și prelucrează datele personale pentru următoarele scopuri :

 • Realizarea serviciilor medicale solicitate: programarea serviciilor, transmiterea de remindere și alte detalii privind
  programarea, încheierea contractului, în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de
  administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate
  care acționează în interesul persoanei vizate, activități de telemedicină, studii epidemiologice; eliberare a rezultatelor
  investigațiilor clinice sau consultațiilor de specialitate sau altor documente și certificate medicale, înregistrarea
  pacienților, gestiune administrativă asociată efectuării serviciilor. Furnizarea datelor personale este necesară pentru
  ca Clinica Equilibrium să poată gestiona solicitările pacienților cu privire la furnizarea serviciilor medicale. Refuzul
  furnizării acestor date poate duce la imposibilitatea organizării și furnizării serviciilor medicale solicitate.
 • Raportări date către CAS, DSP, SIUI sau Ministerul Sănătății, autorități fiscale.
 • În scopuri de gestiune financiară, efectuarea de operațiuni fiscale, bancare, de plăți.
 • Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, inclusiv în faza pre-litigioasă.
 • În scopul soluționării diferitelor solicitări, sesizări sau plângeri formulate de către persoanele vizate.
 • În scopul soluționării cererilor și adreselor instituțiilor publice conform competențelor legale ale acestora.
 • În scopul realizării unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale și pentru oferirea de servicii
  personalizate și îmbunătățirea serviciilor oferite.
 • În scopul evaluării gradului de satisfacție cu privire la serviciile CLINICA EQUILIBRIUM.
 • În scopul asigurării pazei și protecției persoanelor și valorilor în locația CLINICA EQUILIBRIUM, în vederea prevenirii
  și combaterii săvârșirii de infracțiuni, prin intermediul supravegherii video în locurile accesibile publicului.
 • În scopul desfășurării activităților de recrutare/selecție pentru ocuparea posturilor vacante, gestionarea dosarelor
  de recrutare pe parcursul diferitelor etape de selecție.
 • În scopul emiterii cardurilor de reduceri sau a celor aferente abonamentelor.
 • În scop de marketing direct, în vederea transmiterii de newslettere, comunicări comerciale privind oferta de servicii,
  promoții și evenimente organizate de Clinica Equilibrium, articole medicale, materiale informative.
 • În momentul vizitării site-ului www.clinicaequilibrium.ro, și doar dacă ați fost de acord cu instalarea de cookieuri –
  serverul web înregistrează în mod automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii Internet (ISP), adresa de la
  care ne-aţi vizitat, adresele din site pe care le accesaţi, precum şi data şi durata vizitei. Informaţii personale
  suplimentare vor fi înregistrate numai în cazul în care vor fi divulgate de dumneavoastră, de exemplu în cazul unei
  înregistrări, a unui sondaj sau în execuţia de conţinut. În acest sens, vă rugăm să consultați politica
  de  cookies . Informaţiile pe care le furnizaţi prin intermediul site-ului ne permit să personalizăm şi să îmbunătăţim în
  permanenţă modul în care interacţionaţi cu Clinica Equilibrium .

Categorii de date cu caracter personal

CLINICA EQUILIBRIUM colectează date cu caracter personal direct de la persoana vizata sau de la aparținători sau
reprezentanții legali ai acesteia:

 • Cu funcție de identificare (cum ar fi: nume prenume, domiciliu, sex, data nașterii, naționalitate, localitate, alte
  elemente din documentul de identitate, identificatori online).
 • Date speciale (cum ar fi: CNP, numărul cardului de sănătate, date privind starea de sanatate, date biometrice,
  originea rasială, convingeri religioase, după caz). Datele personale privind starea de sănătate sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului, iar prelucrarea acestor date este permisă cu condiția respectării secretului profesional.
 • Date financiare și bancare (cum ar fi: număr cont, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului
  bancar (poate fi altul decât dvs, dacă altcineva a efectuat plata unei facturi în numele și pentru dumneavoastră);
  valabilitatea cardului bancar banca).
 • Alte date cu caracter personal (cum ar fi: ocupație, loc de muncă, tip asigurare, denumire asigurator).
 • Date de contact (cum ar fi: adresa poștală de corespondență, număr telefon, e-mail).
 • Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrările audio-video ale persoanelor fizice (înregistrările video
  captate de camerele de supraveghere instalate la sediul Clinica Equilibrium, înregistrările audio ale convorbirilor
  telefonice din Call-center).
 • Date referitoare la profilarea utilizatorilor site-ului conform Politicii de Cookies, care poate fi accesată  aici  (vârstă,
  sex, IP, date de trafic, date de geo-localizare, dispozitiv utilizat, sistem operare, cuvinte cheie căutate de utilizator
  conform intereselor sale).
 • Opinii (pot include date personale cu caracter special) pe care ni le transmiteţi în mod direct sau pe care le postaţi
  public despre Clinica Equilibrium, pe reţele de socializare (social media) sau prin intermediul altor medii de
  comunicare publică.

În cazul în care Clinica Equilibrium  va decide să prelucreze date cu caracter personal și în alte scopuri, îndeosebi în baza
articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor nr. 679/2016, respectiv în baza
consimţământului persoanei vizate, Clinica Equilibrium  va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă
permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber.
Temeiul juridic al prelucrării

Prelucrările datelor în scopurile de mai sus au ca temei:

 • Încheierea și/sau executarea unui contract de servicii medicale sau pentru a face demersuri la cererea
  dumneavoastră înainte de încheierea unui contract.
 • Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin Clinica Equilibrium potrivit legii.
 • Interesul legitim al Clinica Equilibrium, cu respectarea prevederilor art. 5 din Regulamentul General UE privind
  protecția datelor nr. 679/2016.
 • Protejarea intereselor vitale ale dumneavoastră sau a altei persoane fizice.
 • Consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/publicitate și alte prelucrări pentru care
  legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului. În măsura în care v-ați exprimat
  consimțământul cu privire la o anumită prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.
  Retragerea consimțământului nu va afecta prelucrarea datelor efectuată până la momentul retragerii. Solicitarea de
  retragere a consimțământului poate fi exercitată oricând fie pe adresa de e-mail contact@clinicaequilibrium.ro, fie
  prin formularea unei cereri scrise la adresa str. Potcoavei nr. 2, Iași – precum și prin accesarea butonului de
  „Dezabonare” prezent în toate informările noastre electronice.

Durata păstrării datelor cu caracter personal

Durata de stocare a datelor cu caracter personal este limitată la ceea ce este necesar pentru scopurile de procesare și
până la expirarea termenelor de arhivare. Clinica Equilibrium va șterge datele cu caracter personal la momentul la
care solicitați acest lucru, cu excepția datelor a căror furnizare și prelucrare se realizează ca efect al interesului legitim
Clinica Equilibrium sau este impusă de o prevedere legală, date care vor fi șterse în termenul prevăzut de lege pentru
aceasta. În cazul în care păstrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopuri specificate de lege, Clinica
Equilibrium va păstra în continuare datele pentru perioada impusă.

Procese de profilare automată și decizii automatizate

Clinica Equilibrium nu folosește datele personale pentru a evalua automat aspecte ale personalității persoanelor vizate.
Clinica Equilibrium nu folosește datele personale pentru a lua decizii automate despre dumneavoastră.

Destinatarii datelor 

Clinica Equilibrium poate dezvălui datele personale următoarelor categorii de destinatari: autorități și instituții publice
centrale și locale, asiguratori, profesioniști ce colaborează cu Clinica Equilibrium respectând secretul profesional, alți

furnizori de servicii medicale (spitale sau ambulatorii de specialitate, servicii paraclinice sau imagistică
medicală etc.) implicați în furnizarea serviciilor medicale. Clinica Equilibrium poate dezvălui către terți date strict
necesare pentru gestionarea activităților administrative ce sprijină activitatea medicală sau către alte entități juridice
medicale din grupul Clinica Equilibrium (de exemplu, în situația accesării serviciilor medicale complementare).
Clinica Equilibrium poate comunica datele dvs. către persoane împuternicite care prelucrează date cu caracter personal
pe seama Clinica Equilibrium (cu titlu exemplificativ: societăți de arhivare, entități care asigură recuperarea creanțelor,
furnizori de servicii de marketing direct, curieri etc.).
Clinica Equilibrium va dezvălui datele dvs. personale pentru a se conforma oricărei obligaţii legale sau în virtutea
obligaţiilor faţă de o autoritate publică sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranţa Clinica Equilibrium sau
a clienţilor săi.
Datele transmise Destinatarilor vor fi adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopurile în care au fost
colectate și dezvăluite.

Transferul datelor în strainatate

La momentul redactării prezentei politici de confidențialitate, nu transferăm date cu caracter personal în țări din afara
UE/EEA sau către organizații internaționale.

Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Clinica Equilibrium respectă drepturile care privesc protecția datelor personale, drepturi care se pot exercita de
dumneavoastră printr-o cerere scrisă adresată Clinica Equilibrium, la sediul acesteia din Iași, str. Potcoavei nr. 2 sau la
adresa de email contact@clinicaequilibrium.ro. Cererea trebuie să conțină o descriere precisă a dreptului pe care doriți
să-l exercitați și să fie însoțită de un document de identitate care să permită identitificarea dumneavoastră. Folosirea
informațiilor din documentul de identitate este limitată strict la activitatea de confirmare a identității și nu va genera o
stocare a datelor personale mai mult decât este necesar în acest scop. Aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de a cere Clinica Equilibrium accesul la aceste date.
 • Dreptul de a fi informat cu privire la datele personale pe care le prelucrează Clinica Equilibrium, scopul, transferul
  către terți,  precum și perioada de stocare a acestor date.
 • Dreptul de a primi gratuit o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii
  suplimentare solicitate, Clinica Equilibrium își rezervă dreptul de a percepe o taxă.
 • Dreptul de a cere Clinica Equilibrium rectificarea datelor inexacte/incomplete care vă privesc.
 •  Dreptul de a cere Clinica Equilibrium ștergerea datelor personale care vă privesc, cu excepția cazului în care există
  motive legitime care să prevaleze cererii dumneavoastră.
 • Dreptul de a cere Clinica Equilibrium restricționarea prelucrării. Totuși, Clinica Equilibrium va puta stoca și prelucra
  datele personale din motive de interes public, îndeplinirea unei obligații legale sau pentru apărarea împotriva unei
  plângeri legale,  întemeierea unei reclamații legale sau pentru a proteja drepturile unei persoane.
 •  Dreptul de opoziție față de prelucrarea datelor, atunci când scopul prelucrării îl reprezintă marketingul direct,
  inclusiv la crearea de profiluri atunci când măsura este legată de marketingul direct respectiv. Clinica Equilibrium nu
  va mai prelucra datele, cu excepția cazului în care există motive legitime sau dacă scopul prelucrării este constatarea,
  exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 •  Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dacă
  aceasta are un impact semnificativ asupra persoanei vizate.
 • Dreptul de portare a datelor cu caracter personal furnizate Clinica Equilibrium în formă electronică, structurată,
  utilizată curent, lizibilă automat, cu posibilitatea ca datele respective să fie transferate unui alt operator.
 • În cazul în care considerați că prelucrarea s-a făcut cu nerespectarea legislației în vigoare, aveți dreptul de a formula
  o plângere în fața autorității de supraveghere, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
  Caracter Personal.

Menționăm că nu ne asumăm răspunderea cu privire la informațiile și politicile de confidențialitate aferente site-urilor
către care se face trimitere prin link-urile postate pe website-ul nostru.
Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta politică de confidențialitate. Aceasta, precum și versiunile viitoare vor putea
fi accesate oricând pe site-ul www.clinicaequilibrium.ro.